Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 mei 2022.

Welkom bij Holistik Health
 
Wie zijn wij?

Holistik Health (ook wel “wij”, “we”) is een online platform waarop hulpvragers (ook wel “jij”, “jouw”) en behandelaars op het gebied van holistische/complementaire/alternatieve behandelingen elkaar kunnen vinden. Daarnaast verstrekken wij inspirerende informatie met betrekking tot gezondheid en welzijn. Holistik Health in ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 85665185.

Doel
Holistik Health heeft als doel om holistische/complementaire/alternatieve behandelingen en hulp tijdens het ervaren van specifieke klachten toegankelijker te maken en de zoektocht naar een passende holistische/complementaire/alternatieve behandelaar makkelijker te maken.

Onze site en onze behandelingen/diensten/producten zijn geen vervanging van reguliere zorg. Wij benadrukken én raden de hulpvrager altijd aan om, indien van toepassing, de behandelend (huis)arts op de hoogte te brengen van zijn voornemen om behandelingen te volgen bij een behandelaar via ons platform of welk kanaal dan ook. Holistik Health is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de resultaten van de behandelingen, producten en diensten.

Wie ben jij?

Jij gebruikt ons platform om een passende holistische/complementaire/alternatieve behandeling te vinden en misschien wel te boeken. Het kan natuurlijk ook zijn dat je alleen onze website gebruikt als informatie/inspiratiebron.

Ben je een behandelaar? Dan ben je een door ons geselecteerde partner aan wie het is toegestaan om producten en/of diensten aan te bieden op ons platform, en dan heb je onze regels voor partners aanvaard. Omdat je dan ook ons platform gebruikt, zijn daarnaast ook deze voorwaarden van toepassing.

Over deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten van Holistik Health en gelden  voor iedereen die gebruik maakt van ons platform/onze website,  diensten en/of producten afneemt via ons platform/onze website,  een behandeling boekt via ons platform/onze website of samenwerkt met Holistik Health.

Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, en gebruik van te maken en/of contact op te nemen met een behandelaar en/of een boeking te maken erken je en stem je ermee in dat je de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacy policy en disclaimer) hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen. De meest recente versie vind je op onze website.

Let op!
Deze website en de producten en diensten die hierop aangeboden worden zijn geen vervanging van een reguliere behandeling. Bespreek daarom altijd, indien van toepassing, de mogelijke bij- of wisselwerkingen van je alternatieve behandeling met je  behandelend (huis)arts.

Hoofstuk 1: Definitie termen

Behandelaar: degene die zijn of haar dienst aanbiedt op de website van Holistik Health. Hieronder vallen therapeuten, coaches, healers, psychologen, trainers, specialisten en alle andere professionals die hun dienst op de site profileren.

Hulpvrager: degene die middels de website www.holistikhealth.nl op zoek gaat naar een behandelaar hier contact mee opneemt en/of diensten bij hen boekt en afneemt.

Partner: door ons geselecteerd persoon of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Holistik Health op de ingangsdatum, handelend op eigen titel en namens alle medewerkers en contractspartijen.

Hoofdstuk 2: Gebruik van dit platform

2.1. Houdt je aan de regels van ons platform.

2.2 Je gebruikt ons platform waarvoor deze bedoeld is: het zoeken naar en het boeken van holistische/complementaire/alternatieve behandelaars. Je houdt je daarbij aan deze voorwaarden en onze richtlijnen voor beoordelingen (HS 3) en berichten (HS 7).

2.3 Het zoeken van een behandelaar is gratis. Hulpvragers vinden gratis de voor hen meest passende behandelaar middels de zoek&boek functie op de website.

2.3a Vervolgens kan de hulpvrager direct een afspraak boeken via de button op onze website of indien beschikbaar (dit is verschillend per behandelaar) een gratis kennismakingsgesprek inplannen.

2.3b Je mag het platform niet omzeilen door buiten het platform om een behandelaar te boeken. Een boeking van een behandeling en/of kennismakingsgesprek vindt altijd plaats via het platform.

2.3c Voor onze diensten rekenen we alleen een commissie aan de behandelaar. Aan de hulpvrager rekenen wij geen boekings- of servicekosten.

2.3d Op de profielpagina van de behandelaar en op de reserveringsbevestiging staan de behandelkosten vermeld. Alle genoemde prijzen zijn (indien van toepassing) inclusief BTW.

2.3e De behandelkosten dienen vooraf betaald te worden (uitgezonderd hiervan zijn de gratis kennismakingsgesprekken).

2.4  Je maakt, geen misbruik van onze website door:

  • Inbreuk te maken op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten en het recht op privacy;
  • Inbreuk te maken op de beveiliging van onze website.
  • Schending van deze bepaling kan een strafbaar feit vormen.

2.5 Je hebt recht op kosteloze annulering binnen 48 uur na boeking op voorwaarde dat de betreffende afspraak niet in de volgende periode van 48 uur plaatsvindt.

2.5a Bij annulering van een gemaakte afspraak na 48 uur worden en 10% annuleringskosten ingehouden en treden de hulpvrager en behandelaar eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Hiertoe dien je rechtstreeks contact op te nemen met de behandelaar. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van de behandelaar, gelden annuleringsvoorwaarden van de betreffende behandelaar.

2.5b. De behandelaar behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

2.6 Wil je jouw afspraak wijzigen, neem dan rechtstreeks contact op met de behandelaar via het contactformulier op de profielpagina van de behandelaar.

Hoofstuk 3: Beoordelingen

3.1 Hulpvragers kunnen een beoordeling schrijven over de behandelaar. Deze beoordelingen bevatten de ervaringen en mening van de hulpvrager. Holistik Health monitort de beoordelingen maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of gevolgen hiervan.

3.2  Bij het schrijven van een beoordeling dient de hulpvrager zich aan de volgende richtlijnen te houden, beoordelingen die in strijd zijn met de volgende richtlijnen worden niet geplaatst:

  • Hou het netjes

We verwachten dat je je respectvol opstelt op ons platform. Deel niets dat schadelijk, haatdragend, discriminerend, beledigend, bedreigend, intimiderend, chanterend of aanstotelijk is en vermeld niks dat in strijd is met de wet.

  • Wees eerlijk

Schrijf geen valse of bevooroordeelde reviews verzin geen ervaringen en schrijf geen beoordeling namens iemand anders.

3.3 We zijn een platform dat hulvragers en behandelaars met elkaar verbindt. Daarom behartigen we op gelijkwaardige wijze de belangen van beide partijen: we geven alle hulpvragers de mogelijkheid om hun ervaringen — zowel positief als negatief — te delen, maar we zijn ook verplicht naar behandelaars om inhoud te verwijderen die ten onrechte iemands reputatie kan beschadigen of ernstig financieel verlies kan toebrengen aan een bedrijf. Wij houden ons buiten de geschillen tussen behandelaars en hulpvragers.

3.4 Wij zij gerechtigd om reviews te verwijderen of te wijzigen indien het vermoeden er is dat deze beoordeling niet gebaseerd is op een echte ervaring met betrekking tot de behandelaar.

3.5. Behandelaars mogen deze reviews slechts gebruiken indien verwezen wordt naar de bron.

Hoofdstuk 4: Verwerken persoonsgegevens

4.1 Als je gebruik maakt van ons platform zullen wij persoonsgegevens verwerken – en delen wij je persoonsgegevens met de behandelaar om jouw boekingsaanvraag in behandeling te kunnen nemen. In onze Privacy Policy kun je lezen welke gegevens wij verzamelen en wat wij hiermee doen.

4.2 Persoonsgegevens zijn onderworpen aan onze privacy policy en voldoen aan de AVG normen. Raadpleeg deze privacy policy.

4.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens door derden.

Hoofdstuk 5: Content

5.1  Wij werken onze website van tijd tot tijd bij en kunnen dus zonder kennisgeving aan jou de content wijzigen. Wij mogen, zonder te vermelden waarom, bepaalde content verwijderen en/of blokkeren, bijvoorbeeld als de content niet aansluit bij het doel van ons platform of in strijd is met deze voorwaarden.

5.2 De content op ons platform is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn hiervan de exclusieve eigenaar. Het is niet toegestaan (delen van) onze website (en de content daarop) openbaar te maken, te verveelvoudigen, of op een andere manier te exploiteren, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming.

5.3 Wij hebben het recht om, zonder je daarover voorafgaand te informeren en om welke reden dan ook, de terbeschikkingstelling van ons platform geheel of gedeeltelijk te beëindigen, op te

schorten of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk indien ons platform of een deel ervan, om enigerlei reden niet beschikbaar is op enig moment of gedurende een bepaalde periode.

5.4 Informatie die op onze platform is gepost, is niet bedoeld als advies en dient niet als zodanig te worden opgevat. Alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die ontstaat doordat deze informatie wel als zodanig is opgevat, wijzen we derhalve af voor zover toegestaan door alle toepasselijke wetten.

5.5 De gegevens op profielpagina’s van behandelaars is afkomstig van derden. Behandelaars zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar profiel. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de zoektermen (behandelvormenvormen, klachten etc), rekening houdend met bescherming van beroepstermen, patenten en andere regelgeving. Holstik Health is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onwetmatige selectie door de gebruiker. Ook de volledige inhoud van persoonlijke tekst, en de juistheid hiervan, is de verantwoordelijkheid van de behandelaar en kan niet verhaald worden op Holistik Health.

5.6  Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat ons platform altijd online is, maar kunnen dit door de invloed van externe factoren niet garanderen.

Hoofstuk 6: Contact

6.1 Voor vragen, opmerkingen en suggesties kun je contact opnemen via het contactformulier op de website of het sturen van een email naar: info@holistikhealth.nl

6.2 Holistik Health biedt een online service en is niet telefonisch bereikbaar.

6.3 Bij gebruik van het contactformulier van zowel Holsitik Health als van de behandelaars dient de hulpvrager zich aan de volgende richtlijnen te houden:

  • Berichten moeten gericht zijn op de aangeboden diensten/producten, vermijd ongepaste content.
  • Stuur geen spam, zoals ongevraagde berichten of ongewenste promotionele of commerciële content.
  • Stuur geen berichten die, haatdragend, discriminerend, beledigend, bedreigend, intimiderend, chanterend ofaanstotelijk zijn en vermeld niks dat in strijd is met de wet.
  • Gebruik deze service niet voor phishing-scams en illegale activiteiten.
Hoofdstuk 7: Klachten

7.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Problemen of klachten kun je melden via het contactformulier en worden zo veel mogelijk in onderling overleg opgelost.

7.3 Eventuele klachten over een specifiek product of de dienstverlening van een behandelaar kun je het beste rechtstreeks melden bij de betreffende partner, deze klachten dienen zelf afgewikkeld te worden met de betreffende behandelaar/partner.

7.4 Behandelaar- en/of productgebonden klachten worden niet inhoudelijk behandeld, deze worden enkel doorgestuurd naar de betreffende behandelaar/partner, welke verantwoordelijk is voor de behandeling van de klacht.

Hoofdstuk 8: Juridisch

8.1 Holistik Health treed op als intermediair tussen hulpvrager en behandelaar maar is niet aansprakelijk voor niet voorzienbare slechte kwaliteit van de diensten of geleden schade.

8.2 Holistik Health is nooit aansprakelijk voor fysieke, psychische, emotionele schade van de hulpvrager door een product of dienst van een behandelaar/partner.

8.3 Het gebruiken van het platform en het boeken/contact opnemen van/met een behandelaar, gebeurt door de hulpvrager geheel voor eigen risico, in die zin dat Holistik Health geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door een behandeling/sessie/product.

8.4 Holistik Health is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens door derden.

8.5 De behandelaar/partner en/of hulpvrager is gehouden Holistik Health te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Holistik Health mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de cliënt dienen te komen.

8.6 Indien Holistik Health, om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het bedrag wat voor de dienst betaald is aan Holistik Health met betrekking tot de dienst/product waardoor de schade is veroorzaakt. Onze aansprakelijkheid richting jou is in ieder geval beperkt tot de schade waarvoor wij zijn verzekerd en het bedrag dat onze verzekeraar in dat specifieke geval uitkeert.

8.7 Holistik Health is niet aansprakelijk voor (schade ontstaan door) het niet beschikbaar zijn van onze website.